Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

Baixa del subministrament

Per gestionar la baixa en el subministrament d’aigua de la vostra empresa a HIDRAQUA, cal que ens faciliteu la informació següent:

  • Fotocòpia del DNI del titular.
  • Lectura del comptador per poder procedir a la liquidació.
  • Per a la devolució de la fiança cal portar l’original signat en el revers per la persona al nom de la qual està el contracte i l’últim rebut pagat si està domiciliat per banc.
  • La baixa ha de signar-la la persona a nom de qui estiga la pòlissa d’abonament o, si és el cas, signar una autorització perquè puga signar-la una altra persona en nom seu.
  • En cas de defunció del titular de la pòlissa cal el certificat de defunció, a més de la signatura d’algun hereu.

Per finalització d’obra.

  • DNI/NIF/NIE/ i fotocòpia del titular.
  • Si es tracta d’una persona jurídica, la persona que sol·licita en nom seu la formalització del contracte de subministrament ha de ser el representant legal acreditat mitjançant poders de representació.
  • En el cas de no ser el titular del contracte, la persona autoritzada en nom seu ha d’aportar l’autorització signada i les fotocòpies del DNI d’ambdós.
  • Final d’obra de l’ajuntament.
  • Quadre de la bateria instal·lada (amb la seua numeració) signat i segellat per l’instal·lador. Lectura actual del comptador per a la seua liquidació.

Si teniu algun dubte sobre el procés de baixa de subministrament, contacteu amb nosaltres. A HIDRAQUA volem millorar amb vosaltres.

Per poder mesurar el vostre consum, a HIDRAQUA instal·lem un comptador a la vostra empresa. Este és propietat de l’empresa gestora, que està obligada per llei a mantenir-lo i substituir-lo a la data de renovació d’este.
El comptador individual registra el consum d’aigua en cada indústria i ens aporta dades importants per regular el nostre consum d’aigua, a més de permetre que l’esforç estalviador repercutisca en la factura de l’aigua.

A HIDRAQUA destinem la quota de sanejament i clavegueram íntegrament a la gestió de l’evacuació d’aigües residuals i al manteniment de la xarxa de clavegueram. El seu bon estat possibilita el desguàs de les aigües brutes, des del punt de consum fins als punts d’abocaments en els col·lectors generals i les estacions depuradores. Es calcula pel mateix procediment que el consum d’aigua.

La quota de depuració cobrix el cost de depuració de l’aigua utilitzada. És una quota única.

Ocasionalment, la factura també pot incloure altres tributs com ara un cànon de sequera o un cànon d’aigua amb finalitat ecològica que es recapten per afrontar despeses extraordinàries derivades de circumstàncies excepcionals.
També poden aparéixer servicis no gestionats per HIDRAQUA i aliens al cicle de l’aigua, com són les taxes de fem o un altre tipus d’impostos.

Més informació

A més de la informació exhaustiva pels servicis de l’aigua que es reben, la factura HIDRAQUA conté missatges personalitzats com ara el gasto diari de l’aigua i l’evolució del consum durant els últims 18 mesos. També recull la lectura del comptador, els excessos de consum, consells mediambientals o bàners amb notícies HIDRAQUA d’interés per als seus clients.