Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

FAQ

 1. 1
  QUALITAT DE L’AIGUA

  Què és l’aigua potable?

  L’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l’aigua potable com aquella que es pot beure cada dia, durant tota la vida, sense risc per a la salut. Eixa és l’aigua que portem fins a ta casa, i que supera amb escreix la normativa sanitària més estricta.

  Com es fixa la qualitat que ha de tindre l’aigua de l’aixeta?

  La Unió Europea, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de determinats components presents en l’aigua. Molts d’estos no perjudiquen el cos humà, alguns fins i tot hi aporten beneficis, i altres, només si hi estan presents en grans quantitats.

  Com s’assegura la potabilitat de l’aigua que arriba a les llars?

  L’aigua que arriba a les llars és l’aigua més controlada. Per a això l’empresa realitza anàlisis, per a garantir l’absència de microorganismes i productes químics indesitjables, conéixer les característiques fisicoquímiques de l’aigua distribuïda i per a controlar altres característiques com l’olor, el color i el sabor. Així, s’analitza la presència de més de 90 paràmetres de tipus microbiològic, químic i físic. Tots estos paràmetres són analitzats sistemàticament en laboratori acreditat, d’acord amb allò que s’ha exigit per la legislació, de conformitat amb la norma ISO 17025.

  Es realitzen també contínuament anàlisis de terbolesa, temperatura, ph i sobre tot clor lliure de l’aigua de consum en diferents punts de la xarxa de distribució, per a assegurar la presència d’una dosi mínima d’este component, com a garantia sanitària addicional.

  Es pot beure l’aigua de l’aixeta?

  Sense cap dubte. L’aigua de l’aixeta és potable, o siga, aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la seua salut.

  Com es determina la composició de l’aigua potable?

  Per a fixar la qualitat que ha de tindre l’aigua de l’aixeta, la Unió Europea, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de determinats components presents en l’aigua. Molts d’estos no perjudiquen el cos humà, alguns fins i tot hi aporten beneficis, i altres, només si hi estan presents en grans quantitats.

  Per a definir els nivells de potabilitat, els investigadors prenen com a base el consum diari d’una persona al llarg de la seua vida, 2 litres diaris durant 70 anys, amb uns marges de seguretat molt elevats.

  Qui són els responsables de la qualitat de l’aigua de la meua aixeta?

  El Ministeri de Sanitat i Consum, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, l’empresa subministradora, i cada consumidor, que té la responsabilitat de cuidar l’aigua potable dins de la seua propietat, efectuant, per exemple, un manteniment correcte de la seua instal·lació interior.

  És necessari instal·lar dispositius domèstics com els descalcificadors o filtres d’osmosi inversa per a millorar la qualitat de l’aigua?

  L’aigua de l’aixeta és potable i complix totes les normatives de qualitat establides per la legislació. Per això, no cal adquirir cap dispositiu addicional per a tractar esta aigua. Sí que cal assenyalar que si no es trien adequadament estos dispositius, no es controlen regularment i no es fa el manteniment recomanat, podrien aparéixer riscos per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sodi, etc.).

  Què influïx en el sabor i l’olor de l’aigua de l’aixeta?

  L’aigua de consum humà té en la seua composició sals i substàncies que li donen un sabor i una olor particular, i que no són danyosos per a la salut. Per tant, que l’aigua tinga un determinat gust i olor no ha de considerar-se com a indicador d’aigua no potable.

  Si l’aigua de ma casa, de sobte, té una aparença, un sabor o una olor desagradable, es pot beure?

  En el cas en què, de forma puntual, la teua aigua isca bruta, amb un sabor o una olor desagradables, et recomanem que et poses en contacte amb el nostre servei d’atenció al client.

  1. CLOR

   Què és el clor?

   El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat en el món, per la seua efectivitat i fiabilitat per a eliminar tot tipus de microbis nocius que puguen contindre l’aigua, les canonades de subministrament o els depòsits d’emmagatzemament. El clor que s’afig a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària, marcada per la legislació, totalment inofensiu per a la salut de les persones. Per això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com a desinfectant més indicat per a l’aigua.

   De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avanços més significatius en la protecció de la salut pública.

   Per què la cloració és la tècnica desinfectant més utilitzada en el món per a potabilitzar l’aigua?

   Perquè és el mètode que millor garantix la desinfecció de l’aigua fins que esta arriba a les aixetes dels consumidors, impedint que proliferen els agents patògens en els depòsits d’emmagatzemament i les canonades de subministrament, i per la seua més que comprovada innocuïtat en les concentracions utilitzades. Per això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

   Quina quantitat de clor conté l’aigua de l’aixeta?

   Segons la normativa estatal vigent (Reial Decret 140/2003), transposició de la Directiva Europea 98/83/CE, la concentració de clor en l’aigua per a consum humà no ha de superar 1 mg/l, si bé es tracta d’un paràmetre indicatiu. Encara que la legislació estatal no establix cap valor mínim per al clor lliure, diferents comunitats autònomes l'han fixat a través dels seus plans de vigilància, en la majoria dels casos, en un valor de 0,2 mg/l.

   Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència en l’aigua i de la temperatura, entre d’altres factors, el seu nivell es controla per tota la xarxa de distribució. D’esta manera, si durant el recorregut fins a les llars dels consumidors, el nivell d’este component baixa del límit indicatiu establit, des de la pròpia xarxa de distribució es dosifiquen xicotetes quantitats de clor (recloracions) per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

   És perjudicial per a la salut?

   L’OMS assenyala que, en les concentracions establides per la legislació, el clor és totalment inofensiu per a la salut. Les concentracions màximes d’este component en l’aigua de l’aixeta establides per esta organització garantixen que no comporte cap risc per a la salut.

   De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avanços més significatius en la protecció de la salut pública ja que, pel seu alt poder letal contra bacteris i altres microorganismes, ha contribuït a previndre i eradicar moltes malalties de transmissió hídrica. La presència d’una dosi correcta de clor després del tractament de l’aigua no comporta cap risc per a la salut i conferix a l’aigua un efecte de protecció davant de contaminants, a més de ser un indicador de la seua correcta desinfecció.

   Com atenuar l’olor i el sabor del clor?

   El clor garantix la qualitat de l’aigua durant el recorregut per les canonades fins a ta casa, però pot donar-li una olor o un sabor de vegades molest, que es pot atenuar seguint els següents consells de consum:

   • Introduïx l’aigua en un recipient de vidre, agita-la i deixa-la reposar sense tapar uns instants, el clor desapareix ràpidament a causa de l’evaporació, posteriorment, col·loca-la en la nevera i, al cap d’una estona, ja estarà llesta per a beure.
   • També pot millorar el sabor de l’aigua afegint-li unes gotes de llima.
   • Si vols consumir aigua directament de l’aixeta, afig-li gel. En l’aigua freda es nota menys el gust i l’olor de clor.
  2. DURESA

   Què origina la duresa de l’aigua?

   L’aigua adquirix el calci i magnesi que determinen la seua duresa en el seu contacte amb els distints tipus de terrenys pels quals circula el riu o l’aqüífer d’on procedix. Per tant, el grau de duresa de l’aigua depén del caràcter geològic del sòl que travessa en el seu origen. Així, un sòl calcari genera majors continguts de calç que un sòl granític.

   Les aigües dures són bones per a la salut?

   La duresa de l’aigua de l’aixeta no suposa cap perill per a la salut humana, sinó tot al contrari: el calci i el magnesi que caracteritzen la duresa de l’aigua són essencials per a la salut.

   Una dieta rica en calci és fonamental per a la formació i el manteniment del teixit ossi, el funcionament correcte del sistema cardiovascular i la secreció d’hormones. Amb l’edat, es pot produir una pèrdua de massa òssia i apareixen problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una ingesta elevada de calci.

   En l’actualitat, l’aigua s’ha convertit en una font significativa d’ingesta de calci, considerant que el consum de lactis ha disminuït. Així, el consum diari d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta subministrada per HIDRAQUA aporta entre un 7% i un 15% de la quantitat diària recomanada d’este nutrient. A més, el calci acomplix un paper important des del punt de vista dels requeriments nutricionals diaris dels xiquets, i s’estima que l’aigua de l’aixeta aporta entre el 15% i el 20% del calci diari necessari en la dieta dels xiquets i dels adolescents.

   El magnesi és indispensable per a nombroses funcions cel·lulars, així com per a la mineralització òssia, la transmissió de l’activitat neuromuscular i del sistema nerviós central, i la funció cardíaca. Una ingesta d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta aporta entre un 5% i un 20% de la quantitat diària recomanada de magnesi.

   Com es mesura la duresa de l’aigua?

   La duresa de l’aigua se sol expressar a través de la concentració de carbonat càlcic (CaCO3) de l’aigua.

   Per això, segons el grau de duresa, hi ha diferents classificacions de les aigües. Una de les més utilitzades és l’escala Merck:

   0 – 79 mg CaCO3/l   Aigua molt blana

   80 – 149 mg CaCO3/l   Aigua blana

   150 – 329 mg CaCO3/l   Aigua semidura

   330 – 549 mg CaCO3/l   Aigua dura

   Més de 550 mg CaCO3/l   Aigua molt dura

   La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (ºFH) o en graus alemanys (ºDH). L’equivalència entre estes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat càlcic és la següent:

   1 ºFH = 10 mg CaCO3/l

   1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

   Necessite saber la duresa de l’aigua per a programar el rentaplats. On la puc consultar?

   Per a saber la duresa de l’aigua accedix a l’apartat de Qualitat de l’Aigua del teu municipi o sol·licitant-la a través de l’apartat de Contacta de l’oficina virtual.

  3. NITRATS

   D’on vénen els nitrats?

   Els nitrats són un component natural necessari per a l’organisme humà i imprescindible per al nostre metabolisme i la nostra sang. Ingerim este tipus de sals a través d’espècies vegetals com les bledes, els espinacs o les lletugues, a través de l’aigua que consumim i, fins i tot, s’utilitzen en alimentació com a conservant.

   Hi ha nitrats en l’aigua?

   La concentració  de nitrats en l’aigua superficial i en la subterrània sol ser baixa, entre 5 i 10 mg/l.

   En algunes poblacions aconseguix puntualment nivells més elevats a causa de, per exemple,  la contaminació provocada per explotacions agrícoles o d’aigües residuals ramaderes.

   Pot ser perjudicial per a la salut?

   Com tot component de la nostra dieta, hi ha una ingesta mínima adequada de nitrats i un màxim a partir del qual poden ser perjudicials per a la salut.

   La legislació confirma un valor màxim orientatiu de 50 mg/l de nitrats en l’aigua de l’aixeta. No obstant això, la dosi diària admissible per a una persona de condicions normals és de 219 mg/dia*. En quantitats més elevades, els nitrats poden provocar alteracions de la capacitat de transport d’oxigen en sang (metahemoglobinèmia).

   *Per a una persona de 60 kg,  2 litres d’aigua al dia amb un contingut en nitrats de 50 mg/l, aportarien únicament 100 mg/dia a la seua dieta.

   Ens afecten a tots per igual?

   Hi ha grups de població més sensibles a un excés de nitrats. El més vulnerable és el dels lactants menors de tres mesos, que s’alimenten exclusivament a través de llet artificial, per raons específiques de la seua dieta alimentària i estat metabòlic.

   A més, han de tindre especial precaució les dones embarassades i persones amb hemoglobina anòmala, és a dir, grups als quals es recomana tindre un cert control de la seua dieta per raons específiques.

   Es pot usar aigua que continga més nitrats del que establix la legislació?

   Es recomana als grups sensibles que s’abstinguen de consumir aigua per a beure o cuinar quan se supere el valor màxim orientatiu de nitrats de 50 mg/l.

   No es limita, no obstant això, la seua utilització per a altres usos domèstics com dutxar-se, rentar la roba i els utensilis de cuina i, fins i tot, netejar fruita o verdura.

   Què ocorreria si l’aigua de la nostra comunitat superara en algun moment el límit de nitrats?

   Si en els controls en continu de la qualitat de l’aigua es detectara que s’ha superat el límit de nitrats establit per la legislació vigent, s’informaria immediatament la població i l’autoritat sanitària. A més, mentres s’intentara trobar una solució de tractament o recurs alternatiu, es reforçarien els controls analítics en les àrees afectades.

 2. 2
  SALUT

  Beure 1,5 litres d’aigua al dia són suficients?

  És difícil establir la quantitat exacta d’aigua que una persona ha de beure diàriament, ja que les necessitats solen variar en funció de distints factors com l’activitat física, el clima, l’edat i el sexe, entre altres.

  El consum recomanat d’aigua per a les persones adultes sanes és d’1 ml per cada quilocaloria que s’ingerix al dia, és a dir, entre 2 i 3 litres d’aigua diàriament.

  D’esta quantitat, entre el 75% i el 80% s’ha d’obtindre de les begudes (principalment  aigua,  llet,  sucs,  infusions, caldos, etc.), mentres que el 20% o 25 % restant ha de procedir d’aliments sòlids com la fruita i les verdures.

  Saps com es recomana començar i acabar el dia?

  Mentres dormim, perdem aigua. Per tant, és recomanable beure almenys un got d’aigua abans d’anar-se’n a dormir i un altre en l’alçar-se.

  Per què hem d’estar ben hidratats?

  En transpirar, el nostre cos perd aigua i sals minerals. El 99 % de la nostra suor és simplement aigua, però també trobem minerals com el sodi, el potassi, el magnesi i el ferro.

  Una bona hidratació permet recuperar els valors d’aigua que l’organisme necessita i evita certs trastorns com poden ser vòmits, dolors de cap, cansament, pell seca, etc., símptomes propis de la deshidratació.

  Saps per què no hem d’esperar a tindre set per a beure aigua?

  La pèrdua d’aigua que patix el cos diàriament (més de 2 litres) ha de ser reemplaçada tan ràpidament com siga possible per a evitar que comence el procés de deshidratació.

  Per això, és molt important que no esperem a tindre la sensació de set per a beure aigua, ja que este símptoma és una característica pròpia de la deshidratació.

  Cal beure més aigua en fer exercici?

  Beure mig litre d’aigua dos hores abans de fer exercici és fonamental per a tindre una hidratació adequada i donar temps al cos per a eliminar l’excedent d’aigua ingerida.

  Durant l’exercici, és recomanable hidratar-se a intervals regulars per a reemplaçar tota l’aigua que es perd a través de la suor. Després de l'exercici, és de vital importància beure aigua per a una recuperació adequada.

  L’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit?

  Sí, l’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit i per a qualsevol persona que faça esport.

  Els xiquets poden beure aigua de l’aixeta?

  L’aigua de l’aixeta és saludable per a adults i per a xiquets. És important que els xiquets realitzen parades obligatòries en els entrenaments o jocs per a beure la quantitat d’aigua suficient i hidratar-se.

  Les persones majors han de hidratar-se més?

  En el cas de les persones majors, és fonamental controlar el consum d’aigua, ja que amb l’edat es produïxen canvis en la funció renal i una disminució important de la sensació de set.

  Sabies que es recomana beure més aigua si tenim la grip o diarrea?

  El refredat comú, la grip i les diarrees porten sovint a la deshidratació, per la qual cosa en estos estats és necessari beure aigua regularment.

 3. 3
  ÚS RACIONAL DE L’AIGUA

  Per què és millor dutxar-se que banyar-se?

  És millor dutxar-se perquè en cada minut que passem davall de la dutxa amb l’aixeta oberta podem gastar fins a uns 10 litres d’aigua.

  Quines plantes són les que requerixen un menor consum d’aigua?

  Les plantes que requerixen un menor consum d’aigua són els arbustos, les plantes autòctones i les resistents. Són plantes igualment boniques i consumixen menys aigua.

  Quina és la millor hora per a regar el jardí?

  A primera hora del matí o a poqueta nit, ja que aprofitem més l’aigua perquè no s’evapora tan ràpidament.

  Després de cuinar, on tire l’oli?

  S’aconsella retirar l’oli de la paella amb paper absorbent i tirar-lo a la brossa o bé, arreplegar-ho, una vegada fred, en un envàs de plàstic hermètic i portar-ho a un punt d'arreplega perquè puga ser reciclat. No el tires per la pica perquè l’oli i l’aigua no es mesclen i resulta molt difícil eliminar-lo en les depuradores.

  Per què no es recomana tirar pintura per la pica?

  No es recomana perquè la pintura és un material molt contaminant. T’aconsellem que la deixes assecar fins a obtindre una massa sòlida i que la portes als centres de recollida municipals.

  I les puntes de cigarret, les podem tirar pel vàter?

  No tires les puntes de cigarret pel vàter perquè contenen nicotina i quitrà, substàncies que es dissolen fàcilment en l’aigua i que són contaminants, fins i tot en xicotetes concentracions, i resulta molt difícil d’eliminar en el procés de depuració. Tira les restes dels cigarrets a la brossa una vegada estiguen ben apagats.

  Quins altres materials no convé tirar pel vàter?

  Les tovalletes humides, els medicaments, els bastonets, els plàstics, les gases, les compreses i els preservatius no s’han de tirar pel vàter, ja que si es tiren al vàter poden obstruir les canonades i afectar l’entrada de l’aigua residual en les depuradores. T’aconsellem que col·loques un xicotet contenidor en el bany per a tirar estos residus sòlids.

 4. 4
  AJUDES, BONIFICACIONS I DIFICULTATS DE PAGAMENT

  On puc consultar les tarifes d’aplicació en el meu municipi?

  A través del cercador de municipis de la nostra pàgina web, pots accedir a la informació específica del teu municipi. Allí pots consultar les tarifes vigents, així com les possibles bonificacions que hi haja disponibles.

  Així mateix, en el peu de pàgina de les factures periòdiques disposes de la informació sobre la publicació de les tarifes en els butlletins oficials de la província, per a consultar en la pròpia pàgina web oficial.

  A casa som més de 4 persones. Hi puc obtindre alguna bonificació?

  En el cercador de municipis, podràs consultar la possible existència de bonificacions aplicables en funció del nombre d’usuaris del domicili de subministrament. Així mateix, per als casos que procedisca la seua aplicació, és necessari realitzar una sol·licitud fefaent per part del titular del contracte o persona autoritzada, i presentar la documentació corresponent, d’acord amb la informació inclosa en l’apartat de la pàgina web anteriorment indicada.

  En cas de dubte, contacta amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

  Estic censat en el meu municipi. Hi puc tindre alguna bonificació?

  La condició del censat en el municipi no comporta l’aplicació d’una tarifa bonificada; així mateix, pots consultar en el cercador de municipis l’existència de bonificacions aplicables per a titulars en situació de jubilats, desocupats o família nombrosa, i és necessari, per als casos que procedisca la seua aplicació, realitzar una sol·licitud fefaent per part del titular del contracte o persona autoritzada, i presentar la documentació corresponent, d’acord amb la informació inclosa en l’apartat de la pàgina web anteriorment indicada.

  En cas de dubte, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

  Quines ajudes o bonificacions puc tindre?

  Pots consultar en el cercador de municipis l'existència de possibles ajudes, tarifes reduïdes o bonificacions aplicables en funció de la situació social del titular del contracte (desocupat, família nombrosa, renda mínima d'inserció o pensionista) aprovades pel teu Ajuntament.

   Sent necessari, per als casos que procedisca la seua aplicació, realitzar una sol·licitud fefaent per part del titular del contracte o persona autoritzada, presentant la documentació corresponent, d'acord amb la informació inclosa en l'apartat anteriorment indicat. 

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, preguem et poses en contacte amb nosaltres, a través dels canals d'Atenció al client.

  Què faig si rep un avís de tall de subministrament i no puc fer front al deute?

  Contacta amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

  Em poden tallar el subministrament per falta de pagament?

  Les gestions d’impagats del servei es realitzen d’acord amb el que establix la normativa vigent, ja siga en el reglament, les ordenances, etc. Pots consultar-ho en el cercador de municipis.

  En cas de rebre una notificació d’avís de tall i no pugues fer front a la teua factura, contacta amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

  Què puc fer si he tingut una fuga i m’ha arribat una factura molt elevada?

  Has de reparar l’avaria com més prompte millor (consultar normativa en "El teu municipi" per a confirmació) i presentar la factura de la reparació a HIDRAQUA. S’estudiarà el teu cas i es revisarà l’excés de consum per a tractar d’acollir-se a la reducció per fuga regulada en el Reglament de Servei (en els municipis on existisca aquesta reducció).

 5. 5
  CONSUM I FACTURA

  No entenc la factura de l’aigua. Què s’hi paga exactament?

  Els contractes d’alta en el subministrament d’aigua potable estan subjectes a les tarifes corresponents, que es basen en la legislació vigent. Generalment, la factura del servei sol incloure les tarifes d’aigua, de conservació del comptador i clavegueram, de les quals en la gran majoria de casos el titular és la concessionària del servei. D’altra banda, també s’hi inclouen taxes ambientals en concepte de cànons, el titular del qual és la comunitat autònoma, i finalment, també pot portar inclosa la taxa de la brossa, amb titularitat municipal. Per això, de l’import final de la factura generalment, entre el 35% i 50%, es correspon amb la tarifa de l’aigua, i la resta es repartix entre impostos (IVA), tributs, etc.

  Així mateix, en la factura del teu domicili de subministrament s’inclou tant la informació dels distints conceptes d’aplicació en què podràs identificar la seua titularitat com la informació de les publicacions en els butlletins oficials de les tarifes que li apliquen, per a la teua consulta en cas que ho estimes necessari.

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

  El meu consum d’aigua és zero i, no obstant això, estic pagant quota de servei. Per què?

  La tarifa d’aigua inclou una quota variable de consum i una quota fixa de servei; esta segona s’aplica per a garantir la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua, i té un import fix per cada període de facturació, que s’aplica segons el tipus del diàmetre del comptador.

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

  He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat en el tram més alt. Què vol dir?

  La tarifa d’aigua inclou una quota fixa de servei i una quota variable de consum; esta segona s’aplica per trams de consum, per a incentivar un ús eficient de l’aigua, i premia els usos més responsables i penalitza l’ús excessiu de l’aigua a través de l’assignació d’un preu per m3, que s’incrementa a mesura que es va superant cada tram.

  Així mateix, en cas que hages tingut un consum motivat per una fuga d’aigua de forma inadvertida, amb motiu d’una ruptura fortuïta en la teua instal·lació interior, consulta en el cercador de municipis, l’existència de les possibles bonificacions.

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

  Què puc fer si no estic d’acord amb la lectura del meu comptador?

  Pots revisar lliurement les teues lectures. En cas de disconformitat pots dirigir-te a HIDRAQUA per a sol·licitar una revisió de la lectura. Esta revisió és gratuïta.

  Què puc fer si les factures són elevades i tinc dubtes sobre el funcionament correcte del comptador?

  Els clients tenen dret a sol·licitar una verificació del seu comptador en qualsevol moment. Les verificacions les realitza una empresa homologada. El cost de la verificació és a compte de l’abonat. En cas que el resultat siga favorable al client, la dita quantitat serà tornada per part de l’empresa i, en funció de la desviació esmentada en l’informe, es recalcularà la factura reclamada.

 6. 6
  EL MEU SERVEI

  He comprat la meua primera vivenda. He de donar d’alta l’aigua?

  Sí, has de donar-la d’alta. Per a això pots telefonar al nostre CENTRE D’ATENCIÓ TELEFÒNICA, fer la sol·licitud a través de l'oficina virtual, o bé passar-te per les nostres oficines amb la documentació següent:

  ·         DNI o CIF

  ·         Llicència d’Ocupació Vigent o document que ho substituïsca.

  ·         Escriptura de propietat, contracte privat de compra o contracte d’arrendament

  ·         Dades de domiciliació bancària (20 dígits)

  A quins serveis tinc accés des de casa? 

  Per telèfon pots realitzar consultes i gestions a través del servei d’atenció telefònica o bé a través d’internet, on posem a la teua disposició l’oficina virtual perquè pugues realitzar totes les gestions sense haver de desplaçar-te a les nostres oficines. També pots descarregar-te la nostra app. (més informació)

  Com puc pagar el meu rebut d’aigua? 

  Pots domiciliar els pagaments. Només has de donar-nos les teues dades de domiciliació bancària, els 20 dígits. El 93% dels nostres clients ho fan així, més fàcil i més còmode.

  Si no tens domiciliat el pagament, pots efectuar-lo en les entitats bancàries associades, amb l’exemplar de la factura que t’enviem a casa o al teu correu electrònic. També pots pagar-lo amb la targeta de crèdit telefonant al centre d'atenció telefónica.

  Hi ha possibilitat d’aconseguir alguna informació, fullet...? 

  Sí, en la nostra pàgina web tens totes les publicacions, campanyes, fullets que publiquem periòdicament. Però, si no trobes el que busques o vols alguna cosa més específica, ho pots sol·licitar al Departament de Comunicació.

  Si patisc una avaria, on he de telefonar? 

  A més del CAT (Centre Integral d’Atenció al Client), en el hi ha una oficina tècnica per a qualsevol anomalia o incidència en el servei, que està oberta les 24 hores del dia  els 365 dies de l’any. Més informació.

  Com puc donar de baixa el servei d’aigua? 

  Si desitges sol·licitar la baixa del servei, pots fer-ho a través de l’oficina virtual o presentar la següent documentació en les nostres oficines:

  ·         DNI o NIF

  ·         Lectura del Comptador

  ·         Quan no coincidisquen peticionari i titular se sol·licitarà, a més, fotocòpia del DNI o document acreditatiu semblant del peticionari i una “declaració d’autorització” firmada per este. Es podrà realitzar una baixa mitjançant sol·licitud escrita.

  Una vegada tingues la documentació preparada, pots accedir a la nostra adreça en internet, telefonar al nostre Centre Integral d’Atenció al Client (CAT) o presentar-la directament a les nostres oficines.

  Sóc promotor de vivendes. Hi puc sol·licitar una connexió d’aigua o clavegueram? 

  Per a sol·licitar una connexió d’aigua o clavegueram o, si ho desitges, un informe previ per a la llicència d’obres, necessites presentar la següent documentació (estes sol·licituds inclouen també un pressupost):

  ·         DNI, CIF O NIF

  ·         Pla de situació de la finca

  ·         Plans d’instal·lació de fontaneria i desaigües (per a sol·licituds de més d’una vivenda)

  Què he de fer per a canviar el titular del servei? 

  En el cas que es tracte d’una vivenda, cal presentar:

  ·         DNI o NIF

  ·         Núm. de compte per a la domiciliació de rebuts

  ·         Escriptura en propietat, contracte de compra o arrendament del local

  ·         Llicència d’Ocupació Vigent o document que ho substituïsca.

  ·         Lectura del comptador

  Si es tracta d’un local comercial o indústria, cal presentar:

  ·         DNI o NIF

  ·         Núm. de compte per a la domiciliació de rebuts

  ·         Escriptura en propietat, contracte de compra o arrendament del local

  ·         Llicència d’obertura

  ·         Últim rebut pagat o alta en l’ IAE

  ·         Lectura del comptador.